Category Archives: Tư vấn đấu thầu

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Hotline: 0969.846.386      Trung tâm tư vấn đấu thầu tập hợp được đội ngũ

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Trung tâm tư vấn đấu thầu: 0969.846.386 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập

LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

Hotline: 0969.846.386 Căn cứ theo Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Hotline: 0969.846.386 Việc đánh giá Hồ sơ dự thầu được hướng dẫn chi tiết theo

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THẦU

Hotline: 0969.846.386 Căn cứ theo Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

0969846386