Author Archives: duthau

THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THẦU

Hotline: 0969.846.386 Căn cứ theo Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26/3/2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

0969846386